Savjetovanje

ISO norme

Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranih sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi.

Projekti

savjetovanje, planiranje, priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova.

Upravljanje poslovnim procesima

Analize i studije poslovnih procesa i rješenja.

Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranih sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi

 • Uvodna edukacija koja obuhvaća upoznavanje rukovodećeg kadra i članova tima za uvođenje sa zahtjevima normi; 
 • Analiza postojećeg stanja u organizaciji: definiranje zahtjeva za sustav upravljanja u skladu sa specifičnim zahtijevima normi, analiza trenutnog stanja usklađenosti sa zahtjevima i smjernicama (GAP analiza), izrada detaljnog plana projekta i dodjela odgovornosti;
 • Dizajn sustava upravljanja i izrada potrebne dokumentacije – politika, priručnika, postupaka i radnih uputa za poslovne procese i aktivnosti u organizaciji;
 • Uvođenju sustava upravljanja u primjenu te određivanje i uvođenje ključnih pokazatelja uspješnosti procesa (KPI-jeva);
 • Provedba unutrašnje ocjene sukladnosti (internog audita) i otklanjanje nesukladnosti;
 • Provedba ocjene sustava upravljanja od strane uprave;
 • Analiza nakon obavljenog certifikacijskog audita otklanjanje eventualnih nesukladnosti.

Norma ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom je najrasprostranjenija norma prema kojoj je u svijetu certificirano preko milijun organizacija. Od svojih početaka (prvo izdanje 1987 godine) kada je bila orijentirana prvenstveno na osiguranje kvalitete proizvoda, norma je evoluirala u alat koji osigurava vodstvima organizacija učinkovito i transparentno upravljanje organizacijom.

Najvažnije prednosti i poboljšanja koje donosi uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015:

 • Poboljšana učinkovitost,
 • Viša kvaliteta usluga a posljedično i poboljšanje zadovoljstva korisnika i zaposlenika,
 • Veća transparentnost poslovanja i
 • Niži operativni troškovi.

Podmićivanje kao jedan od segmenata korupcije, prepoznato je kao sveobuhvatni problem koji narušava povjerenje javnosti u lokalnu i državnu upravu te gospodarske subjekte i javne institucije.

Norma ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System) je relativno nova norma objavljena krajem 2016. godine i odnosi se samo na podmićivanje.

Omogućuje organizacijama uspostavljanje procedura za identifikaciju i određivanje prioriteta obrade rizika podmićivanja, kao i za osposobljavanje i održavanje kompetencija svojih zaposlenika i poslovnih suradnika koji rade za ili u ime organizacije.

Norma ISO 37001:2016 može se primijeniti na organizacije svih veličina i vrsta, bilo da se radi o javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Uvođenje Norme ISO 37001 kroz formaliziranje osposobljavanja i definiranjem proceduralnog pristupa poslovnom integritetu, omogućuje organizacijama da:

 • Prepoznaju mjesta koja su najizloženija riziku od podmićivanja i uspostave primjerene mjere kojima se aktivno suzbija mogućnost podmićivanja;
 • Smanje rizik od kaznenog progona zbog neusklađenosti s lokalnim ili međunarodnim zakonskim propisima za suzbijanje podmićivanja;
 • Pokažu etično vođenje koje uključuje zaposlenike i poslovne suradnike;
 • Obnove povjerenje javnosti, kupaca, dionika i unutarnje povjerenje nakon što se dogodio slučaj podmićivanja.

ISO 27001:2013 je najpriznatija međunarodna norma za sustave upravljanja informacijskom sigurnošću.

Pomaže organizacijama da uspostave politiku i ciljeve upravljanja sigurnošću informacija i razumiju kako se značajnim aspektima može upravljati, implementirati potrebne kontrole i postaviti jasne ciljeve za poboljšanje sigurnosti informacija.

Norma ima sveobuhvatan pristup informacijskoj sigurnosti i zaštiti imovine.

Prednosti uvođenja norme ISO 27001:

 • Povjerljivost osigurava da su informacije dostupne samo onima koji su ovlašteni za pristup;
 • Integritet štiti točnost i potpunost informacija i metoda obrade;
 • Dostupnost osigurava da ovlašteni korisnici imaju pristup informacijama i povezanoj imovini kada je to potrebno;
 • Tehnička zaštita od računalnih prijevara.

Savjetovanje, planiranje, priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova

 • Priprema plana nabave za cjelokupni Projekt;
 • Priprema zahtjeva za predujam;
 • Priprema početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;
 • Savjetovanje prilikom provođenja postupaka javne nabave i nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) u sklopu Projekta;
 • Savjetovanje korisnika u komunikaciji prema provedbenim tijelima;
 • Podrška projektnom timu korisnika;
 • Priprema svih projektnih izvještaja (Zahtjeva za nadoknadom sredstava – ZNS);
 • Priprema zahtjeva za izmjenom ugovora;
 • Priprema obavijesti o izmjeni manjeg značaja;
 • Financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka Projekta;
 • Upravljanje Projektom što uključuje i administrativno vođenje Projektne dokumentacije;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Sustavno planiranje, organizacija i praćenje projektnih aktivnosti kao i cjelokupnih administrativnih procesa u sklopu Projekta.

Svaki korisnik bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova prilikom nabave usluga, robe ili izvođenju radova financiranih iz proračuna projekta mora poštovati načela javne nabave i procedure propisane za provedbu javne nabave. 

Korisnici bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova ima pravnu obavezu osigurati komunikaciju i vidljivost Projekta te informirati javnost o izvoru njegova financiranja. Također, moraju poduzeti sve potrebne korake za objavljivanje činjenice da je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije. Poduzete mjere oglašavanja moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga XII Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 821/2014. 

Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Tijela u sustavu otkrivaju nepravilnosti putem tzv. ex ante (prethodnih) provjera dokumentacije o nabavi te ex post (naknadnih) provjera provedbe postupka.

Upravljanja poslovnim procesima

Analize i studije poslovnih procesa i rješenja

Uspješne tvrtke ili organizacije temelje se na transparentnim i kontroliranim poslovnim procesima. Zbog zahtjeva tržišta možete omogućiti svojoj organizaciji fleksibilne procese s fokusom na servisno orijentiranu organizaciju i operativnu strukturu.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • Upravljanje poslovnim procesima (BPM – Business proces management) i primjeni koncepta servisno orijentirane arhitekture – SOA
 • Modeliranje poslovnih procesa korištenjem najboljih svjetskih softverskih proizvoda koji imaju sve potrebne funkcionalnosti za uspješno analiziranje, dizajniranje, implementaciju, nadzor i usavršavanje poslovnih procesa
 • Upravljanju poslovnim procesima u IT okruženju